Zľava 5% percent pre zaregistrovaných užívateľov. Zľavy navyše získaš prostredníctvom vernostného programu: https://www.maleja.sk/vernostny-program/ *registračná zľava sa nevzťahuje na autosedačky značky Cybex a iné už zľavnené produkty.

Pravidlá súťaže Cybex Balios

ŠTATÚT SÚŤAŽE

„Nakúp a vyhraj“

(ďalej len „Štatút“)

 

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Názov spoločnosti: Mini me s.r.o.
Ulica: Moyzesová 2810/17
Mesto a PSČ: Poprad 05801
Štát: Slovenská republika
IČO: 51307561
IČ DPH: SK2120666284

Štatút upravuje podmienky účasti v súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaže v plnom znení je k dispozícii na internetovej stránke Organizátora a v kamennej predajni Organizátora.

Cieľom súťaže je reklama Organizátora a podpora predaja výrobkov a služieb poskytovaných Organizátorom.

Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky. Súťaž bude prebiehať v kamennej predajni Organizátora a na e-shope www.maleja.sk

 

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 10.11.2023 00:00 hod. do 12.11.2023 23:59 hod.V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

  1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony, s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži.

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu k Organizátorovi, či jemu spriazneným osobám, ako aj osoby blízke týmto osobám (§116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil pravidlá súťaže:

Internetový nákup: každá vytvorená a nestornovaná objednávka  v minimálnej hodnote 100Eur zadaná cez náš e-shop www.maleja.sk v termíne konania súťaže podľa bodu 2. tohto štatútu bude automaticky zaradená do zlosovania. 

 Nákup v predajni: každý nákup alebo vytvorená objednávka v minimálnej hodnote 100 Eur na predajni Malé Ja v termíne konania súťaže podľa bodu 2. tohto štatútu bude zaradená do zlosovania.

  1. Výhra

Výhrou v súťaži je: Kombinovaný kočík Cybex Balios S lux a hlboká vanička Cot S lux vo farebnom prevedení Sky blue.

Hodnota kočíka s vaničkou je 749,95 Eur s DPH.

 

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre a spôsob odovzdania výhry

Vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 15.11.2023 náhodným vylosovaním jedného výhercu spomedzi do súťaže zaradených internetových objednávok a nákupov v kamennej predajni.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našom ig a fb účte maleja.sk v rozsahu: krstné meno, začiatočné písmeno priezviska a mesto.

Víťazi budú tiež priamo kontaktovaní Organizátorom na nimi uvedenom telefónnom čísle najneskôr v lehote 14 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. V prípade, ak sa Organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať v lehote do 14 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže, prípadne výherca v uvedenej lehote neposkytne Organizátorovi súčinnosť nevyhnutnú na odovzdanie výhry, stráca nárok na výhru a táto prepadá v prospech Organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom využití.

Organizátor a víťaz sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry, pričom za odovzdanie výhry sa považuje buď (i.) osobné prevzatie výhry víťazom v predajni Organizátora alebo (ii) odoslanie výhry poštou alebo kuriérskou službou na náklady Organizátora na adresu oznámenú víťazom.

 

Po úspešnom skontaktovaní sa s víťazmi súťaže v súlade s vyššie uvedeným, môže byť víťaz prostredníctvom telefónneho hovoru alebo SMS správy Organizátorom dodatočne vyzvaný, aby mu za účelom odovzdania príslušnej výhry potvrdil prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo SMS správy svoje osobné údaje nevyhnutné pre jej odovzdanie (meno, priezvisko, adresa), ak nebude výhra odovzdaná prostredníctvom osobného odberu v predajni Organizátora. V prípade, ak nebude ako spôsob odovzdania výhry dohodnutý osobný odber v predajni Organizátora, a víťaz Organizátorovi neoznámi všetky potrebné údaje v zmysle predchádzajúcej vety najneskôr v lehote 5 dní od takejto výzvy, pričom Organizátor nebude týmito údajmi disponovať, Výhra nebude udelená a zostáva majetkom Organizátora.

Organizátor odovzdá víťazovi príslušnú Výhru najneskôr do 30 dní odo dňa poskytnutia všetkých potrebných údajov podľa predchádzajúceho bodu („Lehota na odovzdanie výhry“).

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať víťaza k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá splnila všetky podmienky pre udelenie príslušnej výhry. V sporných prípadoch si Organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť o odovzdaní výhry, a to s konečnou platnosťou.

 

V prípade, ak víťaz v zmysle vyššie uvedeného riadne neoznámi príslušné osobné údaje alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pre odovzdanie výhry alebo sa z iných ním nezavinených dôvodov nepodarí výhru víťazovi v Lehote na odovzdanie výhry odovzdať, výhra nebude udelená a zostáva majetkom Organizátora.

 

V prípade, ak vyjde dodatočne najavo, že sa víťazom stala osoba, ktorá nespĺňala podmienky byť účastníkom súťaže, výhra jej nebude odovzdaná. V prípade, ak už bola takejto osobe výhra odovzdaná, je táto osoba povinná na základe písomnej výzvy Organizátora výhru Organizátorovi bezodkladne vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi jej plnú hodnotu.

 

  1. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  v platnom znení (ďalej len „zákon“) a Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“), na základe súhlasu, ktorý účasťou v súťaži Organizátorovi udeľujete. Bližšie informácie o účele a zásadách spracúvania osobných údajov nájdete na webovej stránke Organizátora https://www.maleja.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/ a v kamennej predajni Organizátora.

 

  1. Záverečné ustanovenia

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Cenu nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.

Výhry, ktoré budú v tejto súťaži odovzdané predstavujú výhry z reklamnej súťaže pred zdanením. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona č. 595/2003 Z.z. od dane oslobodená.

Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a obdobnej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté jeho dodávateľom tak, aby mohli byť výhercom vydané v súlade s týmito štatútom.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel Súťaže oznámi Organizátor na svojej webovej stránke ako aj oznámením v kamennej predajni Organizátora.

Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom v tejto súťaži je Slovenská obchodná inšpekcia na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) súťažiaci nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, potom čo sa mu  nepodarí spor vyriešiť priamo s Organizátorom.

 

 

V Poprade, dňa 06.11.2023