Zľava -10% (5+5) na značku JOIE, NUNA, BESAFE a EMMALJUNGA pre registrovaných. Použi zľavový kód: -10

Obchodné podmienky

 

1. Základné údaje


Predávajúci :  Mini Me, s.r.o., Moyzesova 2810/17, 058 01 Poprad, (ďalej len "predávajúci") 
 
IČO: 51307561
DIČ: 2120666284
IČ DPH: SK2120666284
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 35750/P
 
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa: 5141617584  / 0900, 
IBAN: SK9809000000005141617584, BIC: GIBASKBX
 
Kontaktné údaje: 
tel:     0903 961 009 
mail:  info@maleja.sk
 
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia 
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov
www.soi.sk 
 
 Adresa na uplatnenie reklamácie, odstúpenia od zmluvy, podnety a sťažnosti: 
 Mini Me, s.r.o., Predajňa Malé Ja, Svitská cesta 5035/5, 058 01 Poprad
 

 2. Vymedzenie pojmov

 
- Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Mini Me, s.r.o., so sídlom Moyzesova 2810/17, 058 01 Poprad. 
- Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. 
- E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb. 
- Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. 
- Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. 
- Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 

3. Predmet zmluvy

 
Predmetom zmluvy sú položky výrobkov výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na webovej stránke predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú záväznými údajmi. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. 
 
Ceny uvedené v e-shop Malé Ja, platia pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 
Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať: 
– tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, 
– tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, 
– tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, použitiu, bezpečnostnými upozorneniami, záručnými listami a zoznamom pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.


4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 
Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e‐mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). 
 
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Zlúčenie už vytvorených objednávok, pridanie alebo zmena tovaru už vo vytvorenej objednávke nie je z technických dôvodov bohužiaľ možné. 
 
Všetky objednávky doručené predávajúcemu sú pre kupujúceho záväzné. Po platnom uzatvorení kúpnej zmluvy môže kupujúci požiadať o storno objednávky, avšak len do doby, kedy mu bude zaslaný potvrdzujúci email o expedovaní objednávky. Storno objednávky je nutné zaslať vždy písomne na e-mail predávajúceho a kupujúci musí uviesť svoje meno, e-mail a číslo objednávky. V prípade, že už došlo k expedícii tovaru a kupujúci chce objednávku zrušiť, môže o zrušenie požiadať, avšak len s podmienkou, že uhradí expedičné náklady, vo výške podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti. Ak už kupujúci objednávku uhradil, bude mu vrátená uhradená cena ponížená o uvedené expedičné náklady. V prípade, že si kupujúci zvolil úhradu formou dobierky, je povinný uhradiť tieto náklady predávajúcemu najneskôr do 5-tich pracovných dní a to buď na účet predajcu s uvedením údajov potrebných pre platbu alebo inou formou, ktorá bude uvedená v e-maile potvrdzujúcom zrušenie objednávky po jej expedícii. Zrušenie objednávky po jej expedícii podlieha súhlasu predávajúceho.  
 
Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje. 
 
Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný mailom. 
 
Predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar nemá na sklade, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu zaplatil, bude zaplatená kúpna cena vrátená bezhotovostným prevodom na jeho účet v najkratšom možnom termíne.
 
Stav vašej objednávky, prípadne iné informácie ohľadom objednávok realizovaných cez e-shop si môžete overiť cez pracovné dni (pondelok až piatok), od 10:00 do 18:00 hod. na tel. čísle 0903 961 009.

 

5. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Ak nie je pri tovare uvedená dodacia doba, zákazník má možnosť preveriť si dostupnosť tovaru telefonicky alebo e-mailom ešte pred uskutočnením nákupu. Predávajúci balné neúčtuje, účtuje len prepravné náklady. Ak máte špecifické požiadavky na prepravu/dodanie zakúpeného tovaru, prosím napíšte ich po poznámky/komentára pri objednávaní. Doba dodania je spravidla do 24 hodín od odoslania. 
 
Spôsoby dodania tovaru 
Dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom: 
 - doručovanie kuriérom 
 - osobný odber v kamennej predajni MALE JA, Svitská cesta 5035/5, 058 01 Poprad, tel: 0903 961 009 
 
Cena poštovného pre Slovensko je paušálne 5 € s DPH, nad 100€ je doprava ZDARMA (platí pre doručenie kuriérom SPS). Iba v prípade ťažkého alebo rozmerného tovaru (nábytku) nad 20kg je cena rátaná individuálne, podľa váhy objednaného tovaru. V prípade platby dobierkou je k poštovnému účtovaný dobierkový príplatok 5 € s DPH aj pre objednávky, ktoré spĺňajú podmienky dopravy zdarma. Tieto poplatky budú automaticky pripočítané pri potvrdení objednávky a kupujúci ich prehľadne vidí aj v zozname / prehľade objednávky pred jej odoslaním. Predávajúci balné neúčtuje, účtuje len prepravné náklady.
  
Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky. Tovar do zahraničia zasielame až po vyplatení plnej sumy faktúry. 
 
POZOR! Kupujúci skontroluje zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník neprevezme zásielku a ihneď kontaktuje predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, túto skutočnosť oznámi dopravcovi a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. POZOR! Pokiaľ je balík pri prevzatí viditeľne poškodený alebo porušený, je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu priamo u poštovného prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci.
 
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou: 
1. prevodným príkazom, alebo vkladom na účet predajcu vedený v banke uvedenej na začiatku obchodných podmienok. V prípade platby bankovým prevodom, je kupujúci povinný uhradiť celú cenu objednávky pred jej odoslaním na bankový účet predajcu. Kupujúci je pri platbe povinný uviesť číslo objednávky a všetky ďalšie potrebné údaje, ktoré bude mať uvedené v potvrdzujúcom emaile. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu do 3-ch pracovných dní odo dňa obdržania potvrdzujúceho emailu, je predávajúcu oprávnený objednávku buď jednostranne zrušiť, alebo účtovať ďalšie náklady, ktoré mu nečinnosťou kupujúceho vzniknú a to napr. náklady na skladné po expedícii a iné. 
1.2 Na základe zálohovej faktúry odoslanej systémom po prijatí objednávky, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu
2. V prípade platby platobnou kartou cez internet bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho. 
3. Na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra.
4. V hotovosti, prípadne platobnou kartou pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho.          
 
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením hotovosti kuriérovi. Náklady spojené s vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Vlastníctvo na kupujúceho prechádza prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.
 
V prípade úhrady kúpnej ceny  prevodom na účet predávajúceho, okamžitou platbou kartou, Google pay s Apple pay je lehota na dodanie tovaru, ktorý je skladom do 5 pracovných dní počínajúc dňom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade položiek, ktoré niesu skladom bude zakazník informovaný o termíne dodania. 
 
V prípade doručenia tovaru na dobierku je lehota na dodanie tovaru, ktorý je skladom do 5 pracovných dní počínajúc dňom potvrdenia prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade položiek, ktoré niesu skladom bude zakazník informovaný o termíne dodania.
 
Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty sú orientačné a predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie v doručovaní tovaru kupujúcemu oproti lehotám uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach. 
 
V prípade, že si zvolíte možnosť osobného odberu, je Vaša objednávka vyradená z evidencie internetových objednávok a všetky záväzky voči spotrebiteľovi preberá kamenná predajňa MALE JA, ktorá zabezpečí tovar o ktorý máte záujem a vyzve Vás k osobnému odberu - kúpe na predajni - platba je priamo na predajnom mieste cez elektronickú registračnú pokladnicu. V tomto prípade sa potom nejedná o podomový a zásielkový predaj tovaru, ale jedná sa o kúpu tovaru na objednávku, s osobným odberom, kedy si má spotrebiteľ možnosť a právo pred kúpou si tovar prezrieť a v prípade, že sa rozhodne, nemusí ho prevziať. Tovar je osobne predvedený  zaškoleným personálom, je názorne vysvetlené a predvedené použitie tovaru a tento predaj sa ďalej riadi všeobecne platnými Obchodnými podmienkami pre predaj v kamennej predajni. Pri osobnom odbere a po telefonickom potvrdení naskladnenia tovaru, bude tovar pre zákazníka rezervovaný po dobu 7 pracovných dní. Počas tejto lehoty si môže zákazník tovar osobne prebrať v našej predajni počas otváracích hodín (PO-SO 10:00-18:00). Ak si zákazník v tejto lehote tovar nevyzdvihne, bude tovar uvoľnený z rezervácie a znova zaradený do predaja. 
 
Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene. Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
 
 

6. Odstúpenie od zmluvY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote oznámi predávajúcemu, že v súlade s týmito OP od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý nájde v časti dokumenty. Vo formulári je spotrebiteľ povinný uviesť všetky potrebné údaje pre platné odstúpenie od zmlúv (údaje spotrebiteľa, označenie tovaru, od kúpy ktorého odstupuje a číslo bankového účtu, kam požaduje vrátenie kúpnej ceny). Za platné odstúpenie od zmluvy sa považuje ak najneskôr v posledný deň 14- dňovej lehoty kupujúci odošle poštou, alebo e-mailom predávajúcemu vyhlásenie o odstúpení. Lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. 
 
Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, pričom tovar nesmie byť použitýmusí byť nepoškodený a musí byť kompletný (vrátane správne vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, príslušenstva, obalu, záručného listu, návodu a originál dokladu o kúpe - faktúry).  Zásielku pošlite doporučene a poistenú na adresu predajne, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Ak zásielku pošlete s typom doručenia "na poštu" - nebude prevzatá. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. V prípade ak po vrátení časti objednávky, klesne zostatková hodnota objednávky pod 100€, bude zákazníkovi zaúčtované poštovné vo výške 5 €. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy dostupný v sekcii dokumenty. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru dodávateľ vráti peniaze za tovar bezhotovostným prevodom na účet zákazníka v SR a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený. 
 
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. V prípade, že vrátený tovar nie je kompletný alebo je preukázateľne použitý či poškodený, má prevádzkovateľ voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody.
 
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, dodávateľ nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

  • pri predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh, novín, časopisov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • pri tovare zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene, a aj napriek tomu tovar odošle späť predajcovi, predajca tovar neprevezme, prípadne bude tovar na náklady spotrebiteľa opäť odoslaný naspäť spotrebiteľovi.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. 
 
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak kupujúci v minulosti v súvislosti s predchádzajúcimi objednávkami, zásadným spôsobom porušil kúpnu zmluvu, resp. svoje povinnosti z nej vyplývajúce, nie je predávajúci povinný opätovne s týmto kupujúcim uzatvárať nové, ani žiadne ďalšie zmluvy. 
 
V prípade, že napriek riadnej starostlivosti predávajúci po uzavretí kúpnej zmluvy zistí, že objednaný tovar nie je možné dodať za dohodnutých podmienok, resp. vôbec, obratom o tom informuje kupujúceho a v takomto prípade si vyhradzuje právo uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Za nemožnosť dodania, resp. za dodanie s výrazne sťaženými podmienkami sa považuje situácia, kedy došlo k výraznej zmene ceny tovaru na danom trhu, resp. výraznej zmene ceny prepravy. Rovnako v prípade, ak predajca zistí, že tovar bol zrejmým omylom ponúkaný za výrazne nižšiu cenu a po oznámení tejto skutočnosti, nedôjde s kupujúcim k dohode o zmene ceny tovaru, resp. zmene ceny prepravných nákladov, je predajca oprávnený jednostranne uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 
Ak predávajúci využije svoje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je povinný o tom informovať kupujúceho a to formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Pokiaľ predajca v súvislosti s uzatvorenou zmluvou kúpnou zmluvou prijal od kupujúceho nejaké peňažné plnenie, je povinný peňažné prostriedky vrátiť obratom, najneskôr do 14-tich pracovných dní a to na bankový účet, z ktorého bola platba vykonaná.
 

 7. Práva a povinnosti zmluvných strán

 
1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. 
2. Kupujúci je povinný: 
   a. prevziať objednaný tovar, 
   b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, 
   c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. 
3. Predávajúci je povinný: 
   a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, 
   b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
 

8. Ochrana osobných údajov

 
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. 
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa. V prípade objednávky na firmu (živnostník, s.r.o. alebo a.s.) aj: názov firmy, IČO, DIČ a IČ DPH (IČ DPH iba v prípade platcu DPH). 
4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. 
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. 
6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel. 
7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. 
8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov. 
9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely 
10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav. 
11. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov. 
12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. 
13. Predávajúci neprichádza do kontaktu s informáciami o platobných kartách ani s informáciami o prihlasovacích menách ani heslách ani kódoch zadávaných kupujúcim pri platbe za tovar. Za ochranu týchto údajov sú v plnom rozsahu zodpovední prevádzkovatelia platobných brán.
 

9. Vernostný program Malé Ja

Všetci naši registrovaní zákazníci získavajú k 5% registračnej zľave aj dodatočnú zľavu ktorá je stanovená podľa hodnoty nákupu.
Je možné získať registračnú zľavu, objemovú zľavu a množstevnú zľavu.
Všetky zľavy sa sčítavajú a teda je možné dosiahnuť zľavu až  13% (registračná+objemová+množstevná).

1. Výška registračnej zľavy* :

- Pri registrácii získava každý zákazník zľavu 5%, ktorú môže využívať na všetky svoje dalšie nákupy

2. Výška objemovej zľavy je určovaná nasledovne:

- Pri nákupe nad 500 Eur dodatočná zľava 2%

- Pri nákupe nad 1000 Eur dodatočná zľava 3%

- Pri nákupe nad 1500 Eur dodatočná zľava 4%

- Pri nákupe nad 2000 Eur dodatočná zľava 5%

3. Výška množstevnej žľavy ** je určovaná nasledovne:

Pri nákupe 2ks dodatočná zľava 2%

- Pri nákupe 3ks dodatočná zľava 3%

 

*registračná zľava sa nevzťahuje na autosedačky značky Cybex, akciové sety Thule a iné už zľavnené položky.

** množstevná zľava je uplatniteľná len na položky v hodnote viac ako 250€. 

 Vyhradzujeme si právo stornovať všetky objednávky, ktoré porušujú podmienky a výšku zľavy vernostného programu vzniknuté či už chybou na stránkach eshopu, alebo zneužitím zákazníka.

 

10. Záverečné ustanovenia

 
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. 
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. 
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. 
4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 
5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. 
6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 1. 2024.
 

ĎAKUJEME VÁM ZA ČAS, KTORÝ STE VENOVALI PREČÍTANIU OBCHODNÝCH PODMIENOK. 

VÁŠE MALE JA